Samen daadkrachtig!

Beste inwoners, Oldebroek is een gemeente om van te houden! Waarschijnlijk herkent u het wel. De trots die u voelt als u door de gemeente loopt of fietst. Wanneer u hoort dat er weer nieuwe ontwikkelingen in onze gemeente zijn. Of wanneer u anderen over onze gemeente vertelt. U woont in deze fantastische gemeente, met zes kernen, en volop kansen. Dag in dag uit zetten onze lokale politici zich in om onze gemeente nog mooier te maken. De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan u om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om uw geluid te laten horen. Uw stem geeft antwoord op de vraag welke richting Oldebroek op gaat. Wat voor gemeente dit is én wordt. In dit verkiezingsprogramma leest u de plannen die de VVD heeft voor Oldebroek. Een gemeente die haar kernen wil zien bloeien en waar nodig ook laten groeien. Waar u zelf kunt kiezen hoe u wilt leven. Een gemeente waarin geen overbodige regeltjes zijn en waar u op een veilige en vrije manier kunt leven. De VVD is voor u goed bereikbaar. Mocht je iets over dit programma met ons willen delen of vragen dan kunt u via sociale media, telefoon of e-mail contact met ons opnemen. Henk Kemp Lijsttrekker VVD Oldebroek, december 2021


 

 

 

  

      Inhoudsopgave

 

 

De gemeente Oldebroek is een plek…

¨  waar het prettig wonen en leven is (Wonen & leefbaarheid)                                                        p. 3

¨  die voldoende ruimte biedt voor (agrarisch) ondernemen (Ondernemen & economie)              p. 5

¨  die veilig en goed bereikbaar is (Veiligheid & infrastructuur)                                                       p. 8

¨  …waar we met plezier recreëren en gastvrij zijn (Recreatie & toerisme)                                          p. 11

¨  waar we blijven leren, waardevol samenleven

en oog hebben voor elkaar (Onderwijs & zorg)     p. 12

¨  waar er aandacht is voor sport, kunst en

 cultuur (Sport & cultuur)                                       p. 14

¨  …waar er rekening wordt gehouden met de

generaties na ons (Duurzaamheid & energie)       p. 16

¨  …waar er een goede band is tussen de inwoner

en de gemeente (Dienstverlening en financiën)    p. 18

¨  waar er over de gemeentegrenzen heen

gekeken wordt (Regionale samenwerking)            p. 20

 

 

 

 

     …waar het prettig wonen en leven is (Wonen & leefbaarheid)

Je leefomgeving is een plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. De VVD wil dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Daarnaast wonen we graag in dorpen die schoon en leefbaar zijn. Het is normaal dat mensen zelf een  bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun eigen wijk en dorp.

 

¨    De VVD wil dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn voor zowel starters als senioren en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen.

 

¨    Voor ouderen, die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen en mogelijkheden voor aanpassingen.

 

¨    We willen ook voldoende ruime appartementen bouwen voor ouderen. Bij voorkeur bouwen we de appartementen in de buurt van faciliteiten zoals supermarkten, de bibliotheek en het station.

 

¨    Door te bouwen pakken we doorstroming aan bij sociale huur, vrije huur en bij koopwoningen. Zo krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet noodzakelijk een eengezinswoning bezet houden en regelen we een snellere toegang tot de huizenmarkt    voor starters

 

¨    Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen zodat de doorstroming wordt bevorderd.

 

¨    In samenwerking met de regio en woningcorporaties willen we kijken of het mogelijk is om de aankoop van voorgefabriceerde sociale koop- en huurwoningen groot aan te besteden. Naar voorbeeld van de Stedelijke Regio Eindhoven.

 

¨    Bij het bouwen van een nieuwe wijk is het belangrijk dat er verschillende type woningen worden gebouwd. Dit varieert van sociale huur tot vrijstaande huizen.

 

 

 

¨    Om het landelijke karakter van de gemeente te behouden, benutten we eerst de inbreidingslocaties. Pas daarna kijken we naar uitbreidingslocaties.

 

¨    De gemeente moet leefbaar blijven. Diverse vitale activiteiten in de dorpskernen moeten in stand gehouden worden, zoals de ouderenmiddag, leesvoorzieningen en verenigingen die sport en bewegen mogelijk maken.

 

¨    De gemeente gaat de verloedering van de woonomgeving tegen. Zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en de schade wordt snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

 

¨    De laagvliegroutes van Lelystad Airport vormen een bedreiging voor de leefbaarheid in de gemeente. Daarom continueren we de huidige aanpak en werken we met buurgemeenten samen om de impact van Lelystad Airport zo klein mogelijk te houden.

 

¨    Wij willen de overlast van (geparkeerde) vrachtwagens in de kernen beperken. Ook parkeerplaatsen voor vrachtwagens moeten duidelijk aangegeven zijn, met name bij de invalswegen.

 

¨    Glasvezel in het buitengebied is een vereiste. Het is belangrijk dat inwoners ook op de digitale snelweg vooruit kunnen.

 

¨    De VVD juicht initiatieven op het gebied van het beheer van openbaar groen, buurtpreventie, opruimacties en energiecoöperatie toe.

 

Tekstvak: “Momenteel zit de woningmarkt volledig op slot. Jongeren moeten weer een kans krijgen om een woning te kopen. Daarom blijft het credo: Bouwen, bouwen, bouwen.”
- Nick Schouten


 

 

 

 

 

 

 

*      die voldoende ruimte biedt voor (agrarisch) ondernemen (Ondernemen & economie)

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Ons werk voorziet ons van inkomsten, we hebben contact met andere mensen, we worden zelfstandig en het geeft mensen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Wie werkt investeert in zichzelf en in de toekomst van de samenleving. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug vanwege de coronacrisis. Het is daarom belangrijk dat we ondernemers de komende tijd blijven ondersteunen. Zij dragen immers bij aan de bloeiende economie en banen voor onze inwoners. We kijken naar meer mogelijkheden om samen te werken in de regio om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar gaan hand in hand.

 

¨    Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buiten de gemeente. Ondernemers zijn daarin nu aan zet, de gemeente stimuleert.

 

¨    De VVD is voorstander van gratis parkeren bij winkelcentra. Dat beschouwen wij als een stimulans voor de lokale economie.

 

¨    Ondernemers kunnen zelf goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten.

 

¨    De komende jaren moet worden gekeken hoe we horeca- en terrasgelegenheden verder kunnen uitbreiden. Momenteel is dit aanbod erg beperkt.

 

¨    Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. Voor een klein terras schaffen we de vergunning af. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.

 

¨    De recreatieve sector is van toenemend belang voor de gemeente Oldebroek. Wij willen dat de gemeente ondernemers in de recreatieve sector meer stimuleert.

 

¨    Voor ondernemers is er één aanspreekpunt: de bedrijfscontactfunctionaris. Bij die persoon kan de ondernemer al zijn vragen/ wensen deponeren.

 

¨    Binnen de mogelijkheden van de wet geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers.

 

¨    De gemeente moet een betrouwbare financiële partner zijn. Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. Daarom wil de VVD dat de gemeente binnen dertig dagen de rekeningen betaalt.

 

¨    De komende tijd moet het stroomnetwerk worden verbeterd. Ondernemers moeten ook opgewekte energie kunnen terug leveren aan het netwerk.

 

¨    Glasvezel in het buitengebied is ook een vereiste voor de agrariërs en de ondernemers. Het is belangrijk dat zij op de digitale snelweg vooruit kunnen

 

¨    We willen werkgevers betrekken bij regionale regelversimpeling voor ondernemers. Hierbij streven we naar één regionale set van eenduidige en eenvoudige regels.

 

¨    De gemeente moet er naar streven dat aanvragers van kleine en simpele vergunningen binnen één werkdag te horen krijgen of ze de vergunning krijgen of niet. Ondernemers zijn slagvaardig en van de gemeente verwachten wij dit ook.

 

¨    De VVD wil dat er één loket wordt ingericht voor organisatoren van evenementen, zoals Koningsdag of een braderie. Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij het loket actief en oplossingsgericht meedenkt.

 

¨    Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. Bedrijven dragen met hun innovatiekracht bij aan de bescherming van natuur en milieu. De VVD gelooft dat het geen zin heeft om, naast het Rijk, extra milieu- of subsidiemaatregelen in te stellen. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen.

 

Tekstvak: “VVD Oldebroek is voor een actieve inzet voor de ontwikkeling van de regio Zwolle/Kampen/Noord Veluwe, gericht op vestiging en werven van nieuwe bedrijven en uitbreiding van de bestaande.”
- Henk Kemp


 

 

De VVD heeft veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als boerenbedrijven blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu. Boeren zijn zelfs onmisbaar als het aankomt op het onderhouden van het buitengebied.

 

¨      Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daarom willen wij hen de ruimte geven hun grond voor nevenactiviteiten in te zetten. Dit kan zijn voor toerisme, agrarische natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid.

 

¨      Wij willen veehouderij stimuleren die gebruik maakt van duurzame energie. Belemmerende regelgeving voor het gebruik van zelfvoorzienende duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, kleinschalige windenergie en zonne-energie moet worden geschrapt. Draagvlak en goede balans tussen de verschillende belangen zijn hierbij van groot belang.

 

¨      De VVD wil boeren stimuleren om aan landschapsbeheer te doen. Waar nodig met vergoedingen.

 

¨      Als een boer in de gemeente stopt dan willen wij dat de vrijkomende stikstofrechten zo mogelijk worden ingezet voor ontwikkelingen binnen de gemeente Oldebroek.

 

 

 

 

 

 

 

      die veilig en goed bereikbaar is (Veiligheid & infrastructuur)

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt, huis en op de weg. De gemeente moet er voor zorgen dat mensen zich veilig voelen. Door goed samenspel tussen gemeente, inwoners en politie kunnen we overlast tegengaan. Voor de aanpak van criminaliteit is een juiste balans tussen repressie en preventie nodig. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is ook een van de kerntaken van de gemeente. We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Dit gebeurt met het openbaar vervoer, maar ook met de auto of de fiets. Zonder problemen, veilig en op tijd op je plaats van bestemming komen is erg belangrijk.

 

 

¨  De VVD wil dat de politie benaderbaar is voor de inwoners. Daarom zijn wij voorstander van een wekelijks spreekuur (dan wel op afspraak) in het gemeentehuis en in De Brinkhof.

 

¨  Men kan aangifte doen op het bureau, via het internet of via de wijkagent. Een app is soms handig, maar nooit de enige manier om een melding te maken of aangifte te doen.

 

¨  Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden of overlast veroorzaken. Wanneer de politie ingrijpt, kunnen zij rekenen op de steun van het lokaal gezag.

 

¨  De VVD wil dat er hard wordt opgetreden tegen personen die hulpverleners bedreigen of aanvallen.

 

¨  De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in de wijken. Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit.

 

¨  Boa’s verdienen de juiste middelen om de veiligheid te handhaven. Door het gebruik van cameratoezicht en bodycams vergroten we de veiligheid van onze boa’s, inwoners en andere hulpdiensten.

 

 

¨  Een boa is in dienst van de gemeente. Als boa’s boetes uitschrijven dan willen we dat die inkomsten terugvloeien naar de gemeentekas. Dit geld kan worden ingezet om de veiligheid te verbeteren.

 

¨  De VVD wil dat de gemeente en de politie de bewustwording rondom het thema ‘inbraak’ vergroten. Daarom zijn wij voorstander van het terugkeren van de “witte-voetenactie”.

 

¨  De VVD wil dat de gemeente en politie veiligheidskeurmerken promoten. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig Wonen (KVW) en Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) helpen inwoners en ondernemers bij hoe ze hun huis of bedrijf goed kunnen beveiligen tegen inbraak.

 

¨  De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt haar bevoegdheden om drugspanden te sluiten.

 

¨  De huidige aanpak van drugsgebruik, met name designerdrugs, moet worden gecontinueerd. Het ontwrichtende effect op de samenleving is schokkend.

 

¨  De drugsproductie, ondermijning en georganiseerde criminaliteit dreigen zich te verplaatsen vanuit Brabant naar de Veluwe. De VVD wil dat de gemeente meer voorlichting geeft en preventieve maatregelen neemt.

 

¨  De gemeente moet scherp zijn op ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt wordt voor het faciliteren van criminele activiteiten.

 

¨  Voor outlaw-motorclubs is in de gemeente Oldebroek geen plaats.

 

¨  Rampenplannen dienen actueel en samenhangend te zijn. Betrokken organisaties dienen samen te werken, maar ook regelmatig te oefenen. De VVD pleit voor periodieke grootschalige oefeningen waarbij gemeenten, de veiligheidsregio en defensie zijn betrokken.

 

¨  Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente moet de oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen stimuleren. Inwoners en wijkagenten werken hierin samen.

 

¨  In onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld tegen LHBTIQ+ keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

 

¨  De VVD is voorstander van voorlichting aan jongeren over overmatig alcohol- en drugsgebruik. Scholen en verenigingen spelen hierin een cruciale rol. Het uitnodigen van gastsprekers en personen die hier zelf ervaring mee hebben kan preventief werken.

 

¨  Jongeren met een criminele achtergrond moeten we perspectief bieden. Hierdoor wordt herhaling voorkomen. Het leren meedoen in de samenleving, door een stage of een werk-leertraject, voorkomt dat jongeren afglijden naar de georganiseerde criminaliteit.

 

¨  Overlast gevende hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Op het moment van overlast worden de ouders hierover door de politie onmiddellijk geïnformeerd.

 

 

¨  Steeds vaker worden inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp-fraude. Daarom investeren we in een goede voorlichting voor jong en oud. Voorkomen is beter dan genezen.

 

¨  De VVD wil dat fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staat.

 

¨  De gemeente moet bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard meenemen, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. We zijn voorstander van initiatieven waarbij buurtbewoners, politie en gemeente samen kijken hoe de verkeersveiligheid beter kan.

 

¨  De huidige verkeerssituatie op de Zuiderzeestraatweg is onhoudbaar. De VVD wil dat de verkeersveiligheid van deze belangrijke hoofdweg wordt bevorderd in de komende periode.

 

¨  Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen bij, zoals de elektrische fiets. Om kwetsbare groepen op het fietspad te beschermen is het noodzakelijk dat bepaalde vervoersmiddelen met een hoge snelheid, zoals bromfietsen en pedelecs, van de rijbaan gebruik maken als dat mogelijk is.

 

¨  De gemeente moet een campagne starten waarbij sport-gerelateerde recreanten, zoals wielrenners, worden aangesproken op hun weggedrag en het veiligheidsbewustzijn in Oldebroek (naar Hattems voorbeeld).

 

¨  Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer op het wegennet optimaal is. Nieuwe ontwikkelingen bij het H2O-bedrijventerrein maken dat de nieuwe op- en afrit er op korte termijn moet komen. De druk op de rotonde Wezep zal dan afnemen.

 

¨  Om een goede aansluiting te realiseren moet de N50 (knooppunt Hattemerbroek) worden verbreed en opgewaardeerd worden naar een A-weg. Dit bevordert de bereikbaarheid van Kampen, Emmeloord en Lelystad Airport.

 

¨  De VVD wil een toekomstbestendige, geluidsarme en bereikbare A28 door de capaciteitsverbetering van de A28.

 

¨  De A28 heeft invloed op de leefbaarheid van de omliggende kernen. Daarom wil de VVD meer geluidsbeperkende maatregelen.

 

 

 

     …waar we met plezier recreëren en gastvrij zijn (Recreatie & toerisme) 

Oldebroek ligt ten midden van de bosrijke Veluwe, bruisende Hanzesteden en het rustgevende polderlandschap. We houden allemaal van de omgeving en we genieten van de natuur. De komende jaren willen we de aantrekkingskracht van de gemeente op toeristen vergroten. Oldebroek heeft veel moois te bieden en samen met onze ondernemers moeten we kansen benutten.

 

¨      De aanpak en profilering van toerisme in onze regio van Hanzesteden en de Noord-Veluwe moet worden geïntensiveerd.

 

¨      Het Toeristisch Platform Oldebroek is bij uitstek de kartrekker voor innovatie in de toeristische sector. De VVD juicht initiatieven op toeristisch gebied toe.

 

¨      In nieuwe plannen voor winkelcentra moet er rekening gehouden worden met de ontwikkeling van pleinen waaraan de horeca zich kan vestigen.

 

¨      Oldebroek heeft veel te bieden voor de natuurrecreant. We promoten onze gemeente als een vakantiebestemming die een variërend landschap en een rijk aanbod aan weidevogels heeft. Met landgoedbeheerders maken we plannen om het aanbod en gebruik voor toeristen te vergroten.

 

¨      Evenementen trekken niet alleen de lokale bevolking aan, maar ook toeristen. Daarom zijn wij voor een aantrekkelijk evenementenbeleid dat ook evenementen gedurende het hele weekend toestaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      waar we blijven leren, waardevol samenleven en oog hebben voor elkaar (Onderwijs & zorg)

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Daarbij wordt de hulp zo mogelijk dichtbij huis georganiseerd. Zodat je in je eigen buurt of dorp goed oud kunt worden. Ook moeten kinderen veilig kunnen opgroeien. Goed onderwijs geeft hen de kans op een gelijk start en geeft hen kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen wat onze normen en waarden zijn. Op school leer je wat normaal is en wat niet. De hele samenleving heeft belang bij goed onderwijs. Wij zijn trots op de meesters en juffen.

 

¨      Inwoners blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar ouderen en jongeren bij elkaar kunnen wonen. Zo kan men met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.

 

¨      We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen. Zij weten immers wat bij hen past en wat hun wensen zijn.

 

¨      Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom wil de VVD dat de gemeente kritisch kijkt of de hulp die we geven ook passend is.

 

¨      Wanneer zorg nodig is dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom willen we afspraken maken met zorgorganisaties. Als thuis wonen niet langer gaat dan moet er binnen drie weken opvang beschikbaar zijn. Ook thuiszorg moet binnen een week geregeld zijn.

 

¨      De gemeente kent veel mantelzorgers. We willen voorkomen dat zij overbelast raken en ondersteunen hen zo goed mogelijk. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en informatie.

 

¨      Mantelzorg is niet iets waar minderjarigen zich mee bezig zouden moeten houden. De gemeente moet in dit soort gevallen maatregelen treffen om de jonge mantelzorger zoveel mogelijk te ontzien en te ontlasten.

 

¨      Als volwassenen, kinderen of gezinnen hulp nodig hebben bij mentale problemen of opvoedkwesties, helpen wij hen daarbij op weg. Hiervoor kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners, de huisarts of sociaal team/ CJG.

 

¨      Per gezin is er één hulpverlener die de regie heeft. We streven ernaar dat de hulpverlener sector overschrijdend kan handelen.

 

¨      Ieder kind krijgt de zorg die hij/ zij nodig heeft. Om de zorg betaalbaar te houden zorgen we ervoor dat de zorg lokaal zoveel mogelijk geborgd wordt via het Centrum voor Jeugd & Gezin.

 

¨      Mensen, die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen, die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te gaan. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg.

 

¨      De VVD vindt dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Die tegenprestatie kan zijn in de vorm van vrijwilligerswerk.

 

¨      Scholen hebben, naast de ouders, nadrukkelijk een taak in vroegtijdige signalering van drugsgebruik, loverboys en huiselijk geweld. De VVD wil dat de gemeente intensief met scholen gaat samenwerken om deze problemen aan te pakken. Een meldpunt, cursussen voor leraren en voorlichting aan ouders zijn voorbeelden van hoe we hier mee om kunnen gaan.

 

¨      Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, is de VVD voorstander van vroegschoolse educatie. Zo kunnen (taal)achterstanden van jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.

 

¨      Samenwerking tussen onderwijs en het lokale bedrijfsleven stimuleren wij, voor kennisuitwisseling, stageplaatsen en leer-werkbanen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun toekomst.

 

¨      Als er vervoer voor het speciaal onderwijs nodig is, wordt dit vergoed.

 

¨      De VVD vindt dat je een school moet kunnen kiezen die bij je past. Er is in de gemeente Oldebroek een groot aanbod van bijzonder onderwijs. Wij vinden het daarom belangrijk dat openbaar onderwijs voor handen blijft.

 

¨      De aanwezigheid van een basisschool houdt de kernen leefbaar en maakt het aantrekkelijk om er te komen wonen. De VVD wil dat er in iedere kern een basisschool is.

 

 

 

 

 

 

 

 

      waar er aandacht is voor sport, kunst en cultuur (Sport & cultuur)

Sport en cultuur zijn ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien voor een gezonde en weerbare samenleving. Het is belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen belangrijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instelling zodat iedere inwoner kan sporten. Daarnaast zijn kunst, erfgoed en cultuur van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert creativiteit en creativiteit leidt tot vernieuwing. De VVD is voor erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting.

 

¨      De gemeente heeft een regierol in het stimuleren van sport, kunst en cultuur.

 

¨      In de gemeente is er een grote variëteit aan verenigingen en accommodaties. De VVD vindt het vooral voor kinderen belangrijk dat zij zichzelf kunnen ontplooien. Sport en cultuur geven inhoud aan de samenleving waardoor samenwerking, innovatiekracht en creativiteit worden gestimuleerd.

 

¨      Sportverenigingen, scholen en de buitenschoolse opvang werken nauw samen om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.

 

¨      In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Oldebroek. Iedereen moet veilig kunnen sporten.

 

¨      De VVD vindt dat ook mensen met een fysieke of geestelijke handicap mee kunnen doen. Daarom gaan wij in gesprek met verenigingen om te kijken hoe zij in dit streven kunnen bijdragen.

 

¨      Aan de gebruikers van een sportvoorziening mag een passende bijdrage worden gevraagd.

 

¨      De bibliotheek is een belangrijke culturele voorziening die een wezenlijk onderdeel uitmaakt van onze samenleving.

 

¨      Het gemeentehuis en dorpshuizen zijn naast een publiek gebouwen ook uitstekende locaties voor exposities. De VVD wil daarom dat er vaker exposities in het gemeentehuis worden georganiseerd. We willen lokaal talent graag een podium bieden.

 

¨      Gemeentelijke subsidies voor de cultuursector hebben niet de voorkeur. Voor financiering moet de cultuursector zich richten op bezoekers, donateurs en sponsoren.

 

¨      De gemeente heeft een verbindende rol tussen het bedrijfsleven en de culturele sector. De gemeente stimuleert maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven.

 

¨      De geschiedenis en de cultuur van Nederland en Oldebroek zijn een groot goed. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen culturele evenementen zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht, de Schapenmarkt en de avondvierdaagse.

 

¨      De VVD wil graag dat de Nederlandse en de Oldebroekse vlag in de raadszaal worden geplaatst. Dit is een mooie toevoeging aan de plek waar mensen trouwen, hun Nederlanderschap ontvangen en die tevens het hart is van de lokale democratie.

 

¨      Evenementen houden onze gemeente leefbaar. Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom is de VVD voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.

 

¨      Bij kleinschalige evenementen zoals buurtfeesten en buurtbarbecues passen laagdrempelige veiligheidseisen.

 

¨      Bij grootschalige evenementen is de VVD voorstander van flexibele eindtijden. De gemeente heeft een faciliterende rol en moet met de organisatie meedenken. Het is niet “nee, tenzij…”, maar “ja, mits…”.

 

Tekstvak: “Het is belangrijk dat ieder kind een gelijke start krijgt en een kans om mee te doen in de maatschappij..”
- Laurens van Oene


 

 

 

 

 

 

 

 

*      waar er rekening wordt gehouden met de generaties na ons (Duurzaamheid & energie)

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Dat is van belangrijk voor onze kinderen en kleinkinderen. We willen de wereld graag schoon doorgeven en daarvoor hebben we duurzame energie nodig. De vraag naar elektriciteit zal de komende jaren alleen maar groeien. De inzet ligt momenteel op zonnepanelen en windmolens. Kernenergie is echter een stabielere energiebron en uitstootvrij. Daarnaast bieden kerncentrales langdurig goedbetaalde banen en werkgelegenheid.

¨    Duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.

 

¨    De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, zonnepanelen en restwarmte door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen.

 

¨    Per wijk maken we een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met bewoners kijken we naar de beste oplossingen. Een uitgangspunt is hierbij dat de woonlasten niet stijgen.

 

¨    Bij het aanleggen van nieuwe rioolstelsel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijke afvalwater. Het gebruik van minder water en het hergebruik van (regen)water moet worden gestimuleerd.

 

¨    We willen het gasnetwerk behouden voor de toekomst voor wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.

 

¨    Windmolens passen niet in het waardevolle landschap van de gemeente. Daarom zijn wij tegen het plaatsen van meer windturbines, anders dan kleinschalige molens die naast boerderijen worden geplaatst.

 

¨    De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van afval. Als het ophalen en verwerken door goede scheiding goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners.

 

 

 

 

 

¨    Inwoners kunnen grof en groen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven we naar zoveel mogelijk hergebruik en recycling. We zetten ons in voor een systeem waarbij afval wordt gescheiden met behulp van een milieustraat. Dit zorgt voor minder ledigingen van de container en is bovendien goedkoper.

 

¨    Binnen de regionale samenwerking moet er meer aandacht komen voor de ontwikkeling van kernenergie. Wij vinden dat het eerlijke verhaal vertelt moet worden, zowel over het afval als over de voordelen voor inwoner en ondernemer. De VVD is voorstander van bijeenkomsten over dit thema om te luisteren naar wensen en om vragen te beantwoorden.

 

¨    Het is interessant om de mogelijkheden te onderzoeken voor een Small Modular Reactor. Dit zijn kleine kerncentrales, die de plaats in kunnen nemen van kolen-, biomassa en gascentrales, met (warmte)voordelen voor onze bedrijventerreinen en woonwijken.

 

¨    Kernenergie draagt binnen afzienbare tijd bij aan het realiseren van stabiele en schone energie in onze regio en moet daarom onderdeel zijn van de energiestrategie. We werken samen met alle gemeenten en haken aan op de marktverkenning van de Rijksoverheid.

 

Tekstvak: “Van de duurzame energiebronnen is kernenergie het meest betrouwbaar en ruimtelijk goed inpasbaar. Bovendien draagt het bij aan een klimaatneutraal Oldebroek.”
- Nick Schouten


 

 

 

 

 

 

 

 

     …waar er een goede band is tussen de inwoner en de gemeente (Dienstverlening en financiën)

De VVD verwacht van de gemeente dat zij dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de inwoners, houdt meer tijd over om naar de inwoners toe te gaan. Bovendien moet de gemeente initiatieven van inwoners toe juichen en aansluiten bij het streven naar zelfstandigheid. We bundelen krachten en werken met plezier samen om de problemen op te lossen die in een straat, buurt of wijk spelen. Tot slot is een gemeente pas helemaal gezond als de financiën op orde zijn. We gaan zuinig en verstandig om met het geld van onze inwoners. Wij willen een daadkrachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.

 

¨    Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten en of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan eenvoudig toegankelijk en digitaal bereikbaar moeten zijn.

 

¨    De digitale dienstverlening van de gemeente moet van goede kwaliteit zijn. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen wanneer het hen uitkomt.

 

¨    De gemeente zorgt voor meer automatisering waar mogelijk en voor menselijk contact waar nodig. Persoonsinformatie is altijd beveiligd en de privacy is gewaarborgd.

 

¨    Voor (nieuwe) inwoners is actuele informatie beschikbaar waarom onze gemeente voor hen interessant is.

 

¨    De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. Beleidsstukken en besluitvorming is eenvoudig te vinden of op te vragen. Dienstbaar zijn is ook ‘nee’ durven zeggen.

 

¨    Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen, die dit direct aangaat, betrokken. De gemeente creëert vooraf duidelijk verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.

 

¨    Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente moet meer oog hebben voor de “stille meerderheid” die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Soms wordt deze groep overschreeuwt door de andere.

 

¨    Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig inzage waaraan geld is besteed en welk effect dit heeft gehad. De begroting en het jaarverslag zijn eenvoudig leesbaar.

 

¨    De lokale gemeentelijke belastingen blijven laag. De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. De gemeente moet niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.

 

¨    De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. “De gebruiker betaalt” is het uitgangspunt.

 

¨    Toeristenbelasting is gerechtvaardigd als deze mede wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken. Het stellen van realistische doelen is een begin.

 

¨    Een goede financiële huishouding is van groot belang. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele uitgaven.

 

¨    Het aantal regels mag minder. Overbodige regels ontstaan doordat een regel het eeuwige leven lijkt te hebben als deze eenmaal is ingevoerd. De VVD wil dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel door horizonbepalingen in te voeren.

 

¨    De slechte financiële positie van de gemeente wordt veroorzaakt door grote ambities en een slecht financieel beleid. Er is de afgelopen jaren te veel afgeschreven op bouwprojecten, die niet rendabel waren. Bouwprojecten moeten zoveel mogelijk kostendekkend dan wel winstgevend zijn.

 

¨      Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en de VVD is blij met de talloze vrijwilligers die de gemeente kent. De gemeente moet initiatieven zoveel mogelijk faciliteren en waar mogelijk aansluiten.

 

Tekstvak: “De VVD gaat voor een begroting die structureel sluit met ruim voldoende eigen vermogen. De reserves moeten worden aangevuld om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.”
- Henk Kemp


      waar er over de gemeentegrenzen heen gekeken wordt (Regionale samenwerking)

Regionale samenwerking met name met Zwolle levert extra banen, een beter leefgebied en groeiende ondernemingen op. Door gezamenlijk op te trekken voor onze gemeenschappelijke belangen kunnen we beter voor én met inwoners werken op belangrijke thema’s. We maken plannen op het gebied van werkgelegenheid, energietransitie en het vestigingsklimaat. De kracht van de economische regio Zwolle ondersteunen we met evenredige inzet van de deelnemende gemeente.

 

¨  Er moet nader beleid komen gericht op de energietransitie waarin we de opgave onder andere bekijken door wat inpasbaar is in welke gemeente. Verdere samenwerking middels Port of Zwolle en Kennispoort.

 

¨  We willen intensiveren in de aanpak en profilering van toerisme in onze regio van Hanzesteden en de Noord-Veluwe. Oldebroek is een mooie uitvalsbasis om de regio te verkennen.

 

¨  We werken samen op regionaal niveau om hoogwaardige werkgelegenheid aan te trekken. Dit doen we zodat ook theoretisch opgeleide jongeren een passende werkplek vinden in de gemeente.

 

¨  We willen werkgevers betrekken bij regionale regelversimpeling voor ondernemers, waarbij we streven naar één regionale set van eenduidige en eenvoudige regels. Zo mogelijk betrekken we ondernemers bij het beleid.

 

¨  De VVD wil regionaal samenwerken om de bereikbaarheid van de gemeente Oldebroek te waarborgen. Een intensieve samenwerking met de regio, de provincie en het rijk is hiervoor noodzakelijk.

 

Tekstvak: “De komende jaren staan de gemeente uitdagingen te wachten die we niet alleen aankunnen. Daarom is het van belang dat we regionaal samenwerken en de juiste partners hiervoor kiezen”
- Laurens van Oene