Onze boeren zijn hard nodig!!

De VVD in gemeente Oldebroek maakt zich ernstig zorgen over de situatie die de stikstofplannen van de overheid met zich mee brengt. Niet alleen over de effecten van de voorgestelde maatregelen, maar de gevolgen voor de boeren in onze dorpen, en ons als plattelandsgemeente in het bijzonder.Het mogelijk verdwijnen of beperken van boeren in onze gemeente kan leiden tot faillissementen bij die ondernemers en grote gevolgen voor hun gezinnen. Tevens vrezen wij voor onbeheersbare gevolgen voor deze  gemeente met een groot buitengebied.

Het onderhoud en beheer zal voor de gemeente onbetaalbaar en onuitvoerbaar zijn. Dat zal dan weer zijn weerslag krijgen op het natuurlijk evenwicht, en verpaupering en verwaarlozing dreigt.

Niet voor niets kwam de VVD fractie al in okt 2019 , tijdens een landelijke boeren actiedag al op de trekker naar het gemeentehuis om haar solidariteit te tonen,  En, niet voor niets staat de handtekening van VVD onder de motie die de Gemeenteraad van Oldebroek in december 2019 unaniem heeft aangenomen.

Het landelijke probleem omtrent de stikstof uitstoot wordt bijna eenzijdig op het bord van onze boeren gelegd, terwijl aan de andere kant vele veroorzakers van dit probleem zoals zware industrie en met name luchtvaart vooralsnog buiten beschouwing blijven.

Het grote probleem is niet alleen het moment van nu, maar met name de nabije toekomst.

In die motie riep de raad het college op onze grote zorgen over te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, de minister van Natuur en Stikstof en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Oldebroek is een mooie gemeente met belangrijke  agrarische inbreng. Zij beheren voor de samenleving ons kenmerkende landschap, en een vitaal platteland.

Wat de VVD betreft moeten ook  zij kunnen rekenen op een eerlijke en betrouwbare overheid, die voldoende ontwikkelingsruimte geeft om de nodige investeringen te kunnen doen,  voor verdere verduurzaming van de sector,  rekening houdende met gemaakte klimaatafspraken en een rendabele bedrijfsvoering.

 

 

Gezien de plannen en voornemens  die nu in de publiciteit komen, en  de boeren die nu  massaal in actie komen , verzoeken wij het college nogmaals zich sterk te maken bij genoemde instanties, in het belang  van onze agrariĆ«rs en  inwoners van onze plattelandsgemeente.

 

Namens de VVD fractie,

H.Kemp